ALGEMENE VERKOOP-  EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

VAN:

- P.J. van der Veek Tuinbouwartikelen BV

- Heereweg 3

gevestigd en kantoorhoudende te 2161 AB Lisse

 

hierna te noemen: leverancier

 

 

Artikel 1. Definities

 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

koper:

een opdrachtgever die met  leverancier een overeenkomst aangaat c.q. beoogt aan te gaan.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen leverancier en een koper waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

3. Indien de koper niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument)  dan blijven de wettelijke

consumentenrechten op de overeenkomst van toepassing.

 

 

Artikel 3. Offertes

 

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

 

2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

 

3. Indien de koper een aanbieding aanvaart, komt de overeenkomst pas tot stand indien de leverancier dit schriftelijke aan de koper heeft bevestigd danwel met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst begint.

 

 

Artikel 4. Levering

 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

 

2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

 

3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd

 

1. Door leverancier opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

 

2. Bij niet tijdige levering dient de koper leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en leverancier een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

 

3. De door leverancier opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

 

 

Artikel 6. Deelleveringen

 

Het is leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

 

Artikel 7. Technische eisen enz.

 

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is leverancier er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

 

2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld en door de leverancier schriftelijk te zijn geaccepteerd.

 

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

 

Indien door leverancier een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk door de leverancier schriftelijk was medegedeeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 

1. Een overeenkomst tussen leverancier en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

 

indien na het sluiten van de overeenkomst aan leverancier omstandigheden ter kennis komen die leverancier goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 

indien leverancier de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

 

In genoemde gevallen is leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van leverancier schadevergoeding te vorderen.

 

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

 

Artikel 10. Garantie

 

1. Leverancier garandeert dat de door haar geleverde ongebruikte duurzame zaken waarop garantie is verleend vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een schriftelijke overeengekomen periode na levering.

 

2. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

 

3 Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Leverancier kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 

 

4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies.

 

5. Indien de koper zijn verplichting uit de met de leverancier gesloten overeenkomst niet nakomt, wordt het recht op garantie opgeschort, en vervalt dit recht indien de afnemer niet binnen 14 dagen nadat recht op garantie is ontstaan zijn verplicht is nagekomen.

 

 

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle door leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van leverancier totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met leverancier gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

 

2. Door leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan leverancier danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin leverancier haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

 

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.

Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 

of de juiste zaken zijn geleverd;

of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met wat er is overeengekomen;

of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan leverancier te melden.

 

3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen  3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan leverancier.

 

4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

 

5. Reclames over de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de leverancier worden medegedeeld.

 

6. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan leverancier worden geretourneerd.

 

7. Indien voorgaande termijn wordt overgeschreden dan vervalt het eventuele vorderingsrecht van de koper.

 

 

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:

 

-       in EURO

-       exclusief BTW

-       op basis van door leverancier gehanteerde minimum hoeveelheden

-       exclusief transportkosten

-       af fabriek

 

2. Indien leverancier met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien leverancier kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

 

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 14. Emballage

 

1.In rekening gebrachte emballage dient tegelijk met betaling van de hoofdsom te worden voldaan.

Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan de leverancier is betaald vindt alleen plaats bij franco

inlevering van voor hergebruik geschikte emballage binnen 3 maanden na de dag van levering.

 

 

Artikel 15. Betaling

 

1. Betaling dient voor aflevering te geschieden tenzij kopen op rekening schriftelijk is overeengekomen.

 

2. Indien kopen op rekening is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere termijn schriftelijk is overeengekomen. Deze betaling dient te geschieden door overboeking van het verschuldigde bedrag naar de door de leverancier aangegeven bankrekeningnummer in de valuta waarin is gefactureerd.

 

3. Na  het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum of anders overeengekomen periode is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

 

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van leverancier en de verplichtingen van de koper jegens leverancier onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

 

Artikel 16. Kredietbeperking

 

Leverancier is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

 

Artikel 17. Incassokosten

 

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. Deze kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag.

 

2. Indien leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 

Leverancier is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze voorwaarden.

 

2. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leverancier of haar ondergeschikten;

 

3. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van leverancier in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

 

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en leverancier aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 

Artikel 19. Overmacht

 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van leverancier daaronder begrepen.

 

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door leverancier niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

3. Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

Artikel 20. Geschillenbeslechting

 

De rechter in de woonplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft leverancier het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Artikel 21. Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen leverancier en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.